Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") společnosti Sulzer GmbH

1.     Oblast působnosti

Tyto VOP se vztahují na všechny právní úkony (zejména na smlouvy o dílo a práci a smlouvy o dílo a materiál) a na všechny zásilky a služby společnosti Sulzer GmbH, i když na ně není výslovně odkazováno.

Pro spotřebitelské transakce ve smyslu § 1 zákona o ochraně spotřebitele ("KSchG") platí tyto VOP s odchylkami upravenými pro spotřebitelské transakce.

Odchylné VOP zákazníka platí pouze s výslovným souhlasem společnosti Sulzer GmbH.

Tyto VOP platí i v případě, že byly použity jako základ pro první objednávku a nebyly výslovně použity jako základ pro další obchodní poměr nebo, v případě opakujících se služeb a objednávek na vyžádání, pro následnou objednávku.

VOP jsou k dispozici v obchodních prostorách společnosti Sulzer GmbH a jsou k nahlédnutí na internetové stránce www.sulzer-gmbh.comk prohlédnutí a stažení.

2.   Nabídky, odhady nákladů, uzavření smlouvy

Nabídky společnosti Sulzer GmbH jsou nezávazné a mohou se změnit.

Závazky, ujištění a záruky společnosti Sulzer GmbH nebo dohody odchylné od těchto VOP v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou pro obchodní zákazníky závazné až po písemném potvrzení ze strany společnosti Sulzer GmbH.

Společnost Sulzer GmbH nezaručuje přesnost svých odhadů nákladů.

Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy o dílo nebo smlouvy o dílo a materiálu k překročení základního odhadu nákladů o více než 15 %, je společnost Sulzer GmbH povinna o tom zákazníka informovat. V takovém případě může zákazník do tří dnů od oznámení písemně prohlásit, že od smlouvy odstupuje, přičemž musí společnosti Sulzer GmbH uhradit již vynaložené náklady a poměrnou odměnu za dosud provedené práce. V případě, že smluvní partner neoznámí zrušení smlouvy, má se za to, že překročení bylo zákazníkem schváleno.


Smlouva vzniká až písemným potvrzením objednávky nebo dodáním ze strany společnosti Sulzer GmbH.

Obsah potvrzení objednávky musí zákazník zkontrolovat. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Sulzer GmbH o všech odchylkách od jím zaslaného sdělení. V opačném případě je právní úkon uzavřen s obsahem potvrzeným společností Sulzer GmbH.

3.   Cena

Ceny nelze chápat jako ceny all-inclusive.

Za služby objednané zákazníkem, které nejsou zahrnuty v původní objednávce, má zákazník nárok na přiměřenou odměnu, pokud není uzavřena dohoda o odměně za práci.

Uvedené ceny podléhají platné zákonné DPH, a pokud není dohodnuto jinak, jsou uvedeny ze skladu. Náklady na balení, dopravu, nakládku a přepravu, jakož i clo a pojištění nese obchodní zákazník. Spotřebitelům jako zákazníkům budou tyto náklady účtovány pouze v případě, že to bylo sjednáno v jednotlivých smlouvách. Společnost Sulzer GmbH je povinna převzít zpět obaly pouze v případě, že to bylo výslovně dohodnuto.

4.   Platební podmínky a úroky z prodlení

Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury společnosti Sulzer GmbH splatné bez srážek a bez poplatků po obdržení faktury.

Společnost Sulzer GmbH je oprávněna požadovat zálohu ve výši 40 % částky objednávky u objednávek v hodnotě 1 000,00 EUR nebo vyšší. Tuto částku je třeba uhradit do 8 dnů od obdržení potvrzení objednávky. Pokud zákazník neuhradí zálohu včas, nemá společnost Sulzer GmbH povinnost dodávat ani plnit.

Veškeré pohledávky společnosti Sulzer GmbH se stávají okamžitě splatnými, pokud je zákazník v prodlení s plněním závazku vůči společnosti Sulzer GmbH. Totéž platí v případě pozastavení platby. V takových případech je společnost Sulzer GmbH rovněž oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy.

Společnost Sulzer GmbH je oprávněna v případě prodlení s platbou požadovat od obchodních zákazníků úrok ve výši 9,2 % nad základní úrokovou sazbu v souladu s § 456 rakouského obchodního zákoníku (UGB). Společnost Sulzer GmbH je oprávněna uplatňovat případné další škody samostatně. Spotřebitelům je účtována zákonná úroková sazba ve výši 4 %.


Společnost Sulzer GmbH je oprávněna požadovat úhradu nákladů na napomenutí, vymáhání a právní zastoupení, pokud jsou nezbytné pro příslušné právní stíhání. To zahrnuje paušální částku 40,00 EUR za obchodní transakce bez ohledu na případné další náklady na vymáhání (ve smyslu § 1333 odst. 2 ABGB).

Příchozí platby se nejprve započítávají proti nákladům na vymáhání a inkaso a proti nákladům na právní nebo soudní vymáhání, poté proti naběhlým úrokům z prodlení a nakonec proti nesplacenému kapitálu.

V případě opožděné platby je společnost Sulzer GmbH oprávněna provést další dodávky nebo služby v závislosti na zálohových platbách nebo poskytnutí jistoty. V takových případech je oprávněna požadovat náhradu za nesplnění nebo odstoupit od smlouvy, aniž by tím byly dotčeny jakékoli nároky na náhradu škody.

Zákazník není oprávněn započítat údajné protipohledávky vůči pohledávkám společnosti Sulzer GmbH nebo odmítnout platbu, a to ani v případě, že se zakládají na oznámeních o vadách, pokud nebyly pravomocně stanoveny soudem. Zákaz započtení a vyloučení zadržovacího práva se nevztahuje na spotřebitelské transakce.

5.   Vyhrazení vlastnického práva

Zboží dodané společností Sulzer GmbH zůstává jejím vlastnictvím až do úplného zaplacení zboží včetně všech vedlejších nákladů a do úplného splnění závazků zákazníka vyplývajících z této smlouvy (výhrada vlastnictví).

Zákazník musí zboží dodané společností Sulzer GmbH pro společnost Sulzer GmbH pečlivě skladovat až do převodu vlastnictví. Zákazník nese veškeré riziko za zboží s výhradou vlastnictví, zejména riziko zničení, ztráty nebo znehodnocení.

V případě dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví postupuje smluvní partner tímto společnosti Sulzer GmbH, aniž by bylo nutné další prohlášení o postoupení nebo oznámení, pohledávky vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví vůči svému zákazníkovi za účelem úhrady všech pohledávek včetně vedlejších pohledávek až do výše hodnoty dodaného zboží. Stejná úprava platí obdobně v případě zpracování, kombinování nebo míchání dodaného zboží.

V tomto případě získá společnost Sulzer GmbH spoluvlastnický podíl na předmětech vzniklých zpracováním v poměru hodnoty dodávky jejího zboží k nově vyrobeným předmětům.

Pokud se zboží dodané společností Sulzer GmbH nebo předměty z něj vyrobené zpracováním a úpravou stanou podstatnými součástmi majetku třetí osoby, takže se tato třetí osoba stane vlastníkem zboží dodaného společností Sulzer GmbH na základě neoddělitelného spojení s majetkem, postupuje 

smluvní partner tímto veškeré pohledávky vůči třetí osobě, včetně všech vedlejších práv, společnosti Sulzer GmbH ve výši hodnoty zboží dodaného a instalovaného společností Sulzer GmbH.

V případě prodlení musí zákazník na žádost společnosti Sulzer GmbH informovat své dlužníky o skutečnosti postoupení pohledávky, poskytnout informace potřebné k uplatnění postoupené pohledávky a předat dokumenty potřebné k tomuto účelu.

Smluvní partner není oprávněn zastavit zboží, na které má společnost Sulzer GmbH výhradu vlastnického práva, ani je postoupit jako zástavu. V případě zabavení nebo jiných nároků třetích osob je zákazník povinen uplatnit vlastnické právo společnosti Sulzer GmbH, neprodleně informovat společnost Sulzer GmbH a podniknout veškeré nezbytné kroky k ochraně zájmů společnosti Sulzer GmbH.

V případě dodání zboží na běžný účet slouží výhrada vlastnického práva k zajištění neuhrazené pohledávky.

6.     Povinnosti zákazníka spolupracovat

Povinnost společnosti Sulzer GmbH poskytnout službu začíná nejdříve, jakmile

-       byly vyjasněny všechny technické detaily,

-       zákazník splnil technické a právní požadavky (které společnost Sulzer GmbH na požádání ráda poskytne),

-       společnost Sulzer GmbH obdržela dohodnuté zálohy nebo kauce,

-       zákazník plní své smluvní povinnosti týkající se předběžného plnění a spolupráce, zejména ty, které jsou uvedeny níže:

V případě montážních prací prováděných společností Sulzer GmbH je zákazník povinen zajistit, aby práce mohly být zahájeny ihned po příjezdu montážních pracovníků.

Zákazník si na vlastní náklady zajistí potřebná povolení třetích stran, jakož i oznámení a schválení ze strany úřadů.

Zdroje potřebné pro výkon služby včetně zkušebního provozu (např. energie, množství vody atd.) zajišťuje zákazník na své náklady.

Zákazník odpovídá za to, že jsou splněny nezbytné stavební, technické a právní požadavky na zhotovované dílo nebo předmět koupě, které byly popsány ve smlouvě nebo v informacích poskytnutých zákazníkovi před uzavřením smlouvy nebo které zákazník měl znát na základě příslušných odborných znalostí nebo zkušeností.

Zákazník rovněž odpovídá za to, že technická zařízení, jako jsou přívodní vedení, kabeláž, sítě apod., jsou v technicky bezvadném a provozuschopném stavu a jsou kompatibilní s pracemi nebo zakoupenými předměty, které má vyrobit společnost Sulzer GmbH.

Společnost Sulzer GmbH je oprávněna, nikoli však povinna, tyto systémy kontrolovat za zvláštní poplatek.

Zákazník je zejména povinen před zahájením montážních prací bez vyzvání poskytnout potřebné informace o umístění skrytých elektrických, plynových a vodovodních nebo podobných zařízení, únikových cestách, jiných stavebních překážkách, možných zdrojích nebezpečí a nezbytných stavebních údajích.

Podrobnosti týkající se objednávky a potřebné informace si můžete vyžádat u společnosti Sulzer GmbH.

Zákazník nese výhradní odpovědnost za konstrukci a funkčnost dodaných dílů. Společnost Sulzer GmbH není povinna kontrolovat žádné dokumenty, informace nebo pokyny poskytnuté zákazníkem - nad rámec vytvoření technické konstrukční dokumentace a osvědčení o shodě se směrnicí o strojních zařízeních - s ohledem na předmět dodávky a jakákoli odpovědnost společnosti Sulzer GmbH je v tomto ohledu vyloučena. Povinnost vystavit certifikát může být smluvně přenesena na zákazníka, který uvede předmět dodávky na trh.

Pro správnou funkci zařízení a systémů je nezbytné, aby byly dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze a aby byla prováděna pravidelná údržba specializovanou firmou, aby byly systém a zařízení udržovány v čistotě a pravidelně podrobovány odbornému čištění.

7.     Provedení výkonu

Společnost Sulzer GmbH je povinna zohlednit následné žádosti zákazníka o změny a rozšíření pouze tehdy, pokud jsou z technických důvodů nezbytné pro splnění účelu smlouvy.

Drobné změny v provádění služeb společností Sulzer GmbH, které jsou pro podnikatelského zákazníka přiměřené a objektivně odůvodněné, se považují za předem schválené.

Pokud je objednávka z jakéhokoli důvodu změněna nebo doplněna po jejím zadání, prodlužuje se lhůta pro dodání/plnění o přiměřenou dobu.

Pokud si zákazník přeje, aby byla služba provedena v kratší lhůtě po uzavření smlouvy, jedná se o změnu smlouvy. V důsledku toho může být nutná práce přesčas a/nebo mohou vzniknout dodatečné náklady z důvodu urychlení obstarání materiálu a odměna se přiměřeně zvýší v závislosti na nutných dodatečných výdajích.

Dílčí dodávky a služby, které jsou objektivně odůvodněné (např. velikostí systému, postupem výstavby atd.), jsou povoleny a mohou být fakturovány samostatně.

Pokud bylo sjednáno dodání na výzvu, považuje se předmět plnění/koupě za odvolaný nejpozději do šesti měsíců od objednávky, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

8.     Termíny dodání a plnění

Dodací/servisní lhůty a termíny jsou pro firemní zákazníky závazné pouze tehdy, pokud byly uvedeny písemně.

Termíny a data se v případě vyšší moci (epidemie, pandemie atd.), stávky, nepředvídatelných zpoždění nebo zpoždění nezaviněných společností Sulzer GmbH ze strany jejích dodavatelů (také např. z důvodu celosvětového nedostatku materiálu, celosvětového nedostatku kvalifikované pracovní síly atd.) nebo jiných srovnatelných událostí, které společnost Sulzer GmbH nemůže ovlivnit, posouvají o dobu, po kterou trvá příslušná událost. Tím není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy v případě prodlení, které způsobuje, že není možné smlouvu dodržet.

Pokud dojde ke zpoždění nebo přerušení zahájení poskytování služby nebo plnění v důsledku okolností zaviněných zákazníkem, zejména v důsledku porušení povinnosti součinnosti podle bodu 6, lhůty plnění se odpovídajícím způsobem prodlouží a termíny dokončení se odpovídajícím způsobem posunou.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění povinností musí zákazník doporučeným dopisem stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a současně pohrozit odstoupením od smlouvy.

9.     Převod rizika

Riziko přechází na podnikajícího zákazníka, jakmile společnost Sulzer GmbH drží předmět koupě, materiál nebo práci připravené k odběru z výrobního závodu nebo skladu, sama je dodá nebo předá dopravci.

Podnikající zákazník se proti tomuto riziku odpovídajícím způsobem pojistí. Společnost Sulzer GmbH uzavře na písemnou žádost zákazníka a na jeho náklady pojištění přepravy. Zákazník povoluje jakýkoli obvyklý způsob odeslání.

Na přechod rizika při zaslání zboží spotřebiteli se vztahuje § 7b KSchG.


10.     Nesplnění povinnosti přijetí

Pokud je zákazník v prodlení s převzetím po dobu delší než 24 hodin (odmítnutí převzetí, prodlení s předběžným plněním nebo jiným způsobem, nevyzvání v přiměřené lhůtě v případě zakázky na zavolání) a pokud zákazník nezajistil odstranění okolností, které jsou mu přičítány a které zpožďují nebo brání provedení služby, může společnost Sulzer GmbH v době platnosti smlouvy jinak nakládat se zařízením a materiálem určeným k provedení služby za předpokladu, že je v případě pokračování v provádění služby obstará ve lhůtě přiměřené příslušným okolnostem.

V případě prodlení zákazníka s převzetím je společnost Sulzer GmbH rovněž oprávněna uskladnit zboží ve svých prostorách, pokud trvá na splnění smlouvy, za což má nárok na přiměřený poplatek za uskladnění.

Uplatnění vyšší náhrady škody je přípustné.

11.     Duševní vlastnictví

Položky dodávky a související prováděcí dokumenty, plány, náčrty, postupy, odhady nákladů a další dokumenty, jakož i software poskytnutý společností Sulzer GmbH nebo vytvořený jejím přispěním zůstávají duševním vlastnictvím společnosti Sulzer GmbH.

Jejich použití, zejména jejich šíření, rozmnožování, zveřejňování a zpřístupňování, včetně kopírování výňatků, jakož i jejich napodobování, zpracování nebo využívání, vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti Sulzer GmbH.

Zákazník se dále zavazuje zachovávat vůči třetím stranám mlčenlivost o poznatcích získaných v rámci obchodního vztahu.

12.     Záruka

Platí zákonná ustanovení o záruce s tím, že záruční doba pro podnikatelské zákazníky je jeden rok od dodání, existenci vady musí prokázat podnikatelský zákazník a použití § 924 a 933b ABGB je vyloučeno.

Za účelem odstranění závad musí zákazník bez zaviněného prodlení zpřístupnit systém nebo zařízení a umožnit společnosti Sulzer GmbH, aby je sama nebo odborník pověřený společností Sulzer GmbH zkontroloval.

Pokud jsou předměty plnění vyráběny na základě informací, výkresů, plánů, modelů nebo jiných specifikací poskytnutých zákazníkem, poskytuje společnost Sulzer GmbH záruku pouze za provedení v souladu s podmínkami.


Skutečnost, že dílo není zcela vhodné pro sjednané použití, nepředstavuje vadu, pokud je založena pouze na odchylných skutečných okolnostech od informací, které měla společnost Sulzer GmbH k dispozici v době plnění, protože zákazník neplní své povinnosti součinnosti podle bodu 6.

Stejně tak není vadou, pokud technické vybavení zákazníka, jako je přívodní vedení, kabeláž, sítě atd., není v bezvadném technickém stavu nebo není kompatibilní s dodanými položkami.

Podnikatelský zákazník je povinen zkontrolovat dodávky a služby společnosti Sulzer GmbH ihned po jejich převzetí a písemně oznámit rozpoznatelné vady, nedostatky nebo nesprávné dodávky ihned, nejpozději však do jednoho týdne od převzetí dodávek a služeb, a skryté vady ihned, nejpozději však do jednoho týdne od jejich zjištění. Reklamace musí být dostatečně odůvodněná a podložená důkazy.

Záruka pro obchodní transakce zaniká, pokud zákazník nebo třetí strana, kterou společnost Sulzer GmbH nepověřila, provede na zboží změny nebo opravy.

13.     Právní opovědnost za škodu

Pokud to není v rozporu se závaznými právními předpisy a pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, odpovídá společnost Sulzer GmbH pouze za náhradu škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně. V případě hrubé nedbalosti je odpovědnost omezena na hodnotu smlouvy, avšak nepřesahující částku krytou pojištěním odpovědnosti za škodu společnosti Sulzer GmbH. Tato omezení odpovědnosti se nevztahují na náhradu škody na zdraví nebo na spotřebitelské transakce.

Společnost Sulzer GmbH neodpovídá za nepřímé škody, ušlý zisk, ztrátu zájmu, neuskutečněné úspory, následné škody a finanční ztráty a škody vyplývající z nároků třetích stran nebo za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, přirozeným opotřebením, nesprávnou nebo nedbalou manipulací nebo skladováním.

14.     Ochrana osbních údajů

Společnost Sulzer GmbH je povinna dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (DSG), obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a veškeré další zákonné povinnosti týkající se důvěrnosti.


Společnost Sulzer GmbH zpracovává osobní údaje potřebné pro účely plnění smlouvy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů (oznámení o ochraně osobních údajů) v souladu s čl. 13 a následujícími GDPR naleznete na domovské weboveé stránce společnosti Sulzer GmbH na adrese (https://www.sulzer-gmbh.com/datenschutz)

15.     Všeobecné informace

Rakouské právo platí s vyloučením jeho kolizních norem.

Platnost úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

Místem plnění je sídlo společnosti Sulzer GmbH v 3451 Streithofenu.

Pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo budoucích smluv mezi společností Sulzer GmbH a podnikatelským zákazníkem je místně příslušný soud v místě sídla společnosti Sulzer GmbH.